Menu
KLUB KULTURY Napajedla
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

GDPR

Vážení přátelé, příznivci Klub kultury Napajedla, členové souborů,

dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (dále jen „Nařízení“). Toto Nařízení nahradí doposud platný a účinný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nařízení má za cíl sjednotit standardy ochrany osobních údajů v zemích Evropské unie a reflektovat nové trendy v oblasti komunikačních a informačních technologií, jejich rozvoj a s ním spojená rizika pro všechny fyzické osoby, které se pohybují v rámci informační společnosti a jejichž osobní údaje jsou v důsledku této sociální aktivity vystaveny nebezpečí zneužití, ztráty či jiné hrozbě.

Nařízení je normou v českém právním prostředí přímo vykonatelnou, a to bez nutnosti jejího začlenění do právního systému ve formě zákona. Počínaje dnem 25. 5. 2018 se tedy obecná pravidla v Nařízení obsažená stanou závaznými pro všechny subjekty vystupující v postavení správců a zpracovatelů osobních údajů, a to nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii. Nařízení je textem obecným, předpokládajícím následující vnitrostátní implementaci a konkretizaci, ke které však doposud nedošlo. Prováděcí předpis je již nyní v legislativním procesu. Vblízké budoucnosti by měl tento některé otázky spojené s obecnou povahou Nařízení ujasnit, některé aspekty konkretizovat a jiné zcela změnit. Do data účinnosti zákonné implementace je třeba vycházet z Nařízení, která bude platné již od 25. 5. 2018.

Pro jasnější představu o dopadu Nařízení do běžného života, je třeba vymezit především několik základních pojmů:

OSOBNÍM ÚDAJEM je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je přitom každá fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pod tuto definici lze zařadit celou řada údajů, z nichž některé vás pravděpodobně nepřekvapí (jméno a příjemní, datum narození, adresa ...), ale i řada dalších údajů či "nosičů" informací, které nejsou v obecném povědomí zcela zakotveny (fotografické zachycení podoby, videozáznam či audio nahrávka, otisk prstu, IP adresa ... ). Za osobní údaj pak lze označit např. i opis určitých charakteristik člověka (např. "jednatel společnosti ABC s.r.o." již, sama o sobě, je za určitých okolností způsobilá identifikovat konkrétní osobu).

Nařízení ve svém textu neužívá při kategorizaci názvosloví "osobní údaje""citlivé osobní údaje" (tento pojem se dochoval v důvodové části obsažené v úvodu Nařízení), nadále však provádí třídění osobních údajů, přičemž určitá oblast osobních údajů (ty které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby a dále osobních údajů týkajících se dětí) je považována za hodnou zvláštní ochrany a postavenou na roveň údajům doposud hodnoceným jako citlivé.

Nařízení dopadá na veškeré úkony zpracování.

ZPRACOVÁNÍM se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

SPRÁVCEM osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

ZPRACOVATELEM osobních údajů je potom fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

S ohledem na šíři těchto definic, jakož i s přihlédnutím k povaze toho, co Nařízení považuje za osobní údaj, je zjevné, že prakticky neexistuje subjekt, který by nebyl správcem či zpracovatelem osobních údajů a tedy plošný dopad tohoto nařízení je prakticky neomezený.

Téměř veškeré činnosti, až na několik výjimek (zpracování osobních údajů ryze soukromého charakteru - v rovině rodiny či přátel, zpracování osobních údajů o zesnulých, kteří již nejsou nositeli práv dle nařízení a zpracování takových osobních údajů, které jsou anonymizované - nepřiřaditelné ke konkrétní osobě a tedy přestávají být "osobními"), jsou tedy předmětem úpravy Nařízení a podléhají jeho režimu.

Rovněž Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace (dále jen "Klub kultury") je, v souladu s Nařízením, správcem osobních údajů, a je povinen respektovat pravidla, která Nařízení přináší. Tato pravidla aplikuje v rámci veškeré své činnosti. Řada těchto pravidel a zásad není v českém právu novinkou a již v minulosti byla do procesů Klubu kultury řádně implementována, některá však přináší změny zásadní. Valná většina je zavedena za účelem umožnit subjektům údajů (a tedy i Vám občanům) získat zpět kontrolu a přehled nad osobními údaji o Vás, kterými disponují třetí strany.

Stěžejní podmínkou zpracování osobních údajů je zásada zákonnosti každého zpracování, tedy splnění právní normou předpokládaných podmínek, za kterých je možné zpracování, bez ohledu na jeho charakter, provést. Každý správce, Klub kultury nevyjímaje, smí dle Nařízení zpracovávat osobní údaje v případech kdy:

 • a)   zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
 • b)   zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • c)   zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,
 • d)   zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • e)   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Ve všech těchto případech může správce, a tedy i Klub kultury, zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu osobních údajů, za předpokladu, že dodrží ostatní Nařízením stanovené podmínky, z nichž zásadní je zejména zásada transparentnosti zpracování úzce spojená s povinností informovat řádně subjekty údajů o podmínkách, za nichž ke zpracování osobních údajů dochází a zásada vázanosti účelem zpracování, co do charakteru, rozsahu i doby zpracování.

Klub kultury plní při své činnosti především povinnosti smluvní, vůči svým partnerům a zákonné. V omezené míře pak zpracovává některé osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů. Ostatní důvody zpracování využívá Klub kultury pouze nahodile nebo vůbec.

Mimo uvedených zmocnění lze zpracování založit i na dalším, posledním důvodu zpracování, kterým je souhlas samotného subjektu údajů. Získání souhlasu je nezbytné tam, kde použití osobních údajů nelze podřadit pod jiný právní důvod shora uvedený. Souhlas musí být získán na základě zcela svobodného rozhodnutí subjektu údajů, který musí toto rozhodnutí činit na základě poskytnutých informací o podstatných skutečnostech se zamýšleným zpracováním souvisejících. Udělený souhlas navíc může být subjektem údajů kdykoliv odvolán. V takovém případě další zpracování osobních údajů nebude možné. S touto formou zpracování se budete v budoucnu setkávat na straně Klubu kultury např. v těch případech, budete-li členy neformálních uskupení (tzv. spolků přátel či v případech předání kontaktů za účelem elektronické komunikace v některých případech).

K dosažení ochrany osobních údajů přijal Klub kultury celou řadu technických a organizačních opatření, která mu umožní řádně plnit povinnosti vyplývající z Nařízení a zároveň umožní předcházet porušením zabezpečení osobních údajů, která by mohla vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Na zdokonalování těchto mechanismů a opatření bude Klub kultury pracovat i v budoucnu, v návaznosti na vývoj technologií a poznatky získané z vlastní činnosti.

Nařízení zakotvuje ve prospěch subjektů údajů řadu práv, které Klub kultury respektuje a dodržuje za podmínek Nařízením stanovených. Jedná se zejména o:

 • a) neomezené právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • b) právo žádat opravu či doplnění zpracovávaných osobních údajů;
 • c) právo požadovat omezení zpracování;
 • d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • e) právo na přenositelnost osobních údajů v určitých případech;
 • f)  právo na přístup k osobním údajům;
 • g) právo na informaci o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • h) právo na výmaz osobních údajů v určitých případech;

Uplatňování těchto práv stejně jako podněty a připomínky k ochraně osobních údajů mohou veškeré subjekty údajů adresovat Klubu kultury, a to prostřednictvím e-mailové adresy klub.kultury@napajedla.cz i korespondenčně na adresu sídla Klubu kultury: Napajedla, Komenského 304, PSČ 763 61, osobně v sídle Klubu kultury, případně prostřednictvím za tím účelem jmenovaného pověřence.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nařízení (ust. čl. 37 Nařízení) stanoví v některých případech povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba má za úkol poskytovat správci součinnost a odborné poradenství, spolupracovat při provádění kontrol dodržování opatření k ochraně osobních údajů a komunikovat jménem správce se subjekty údajů a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Alternativně pak předkládá možnost pověřence jmenovat i v případech, kdy se tak správce rozhodne sám, přesto, že se nejedná o jeho povinnost.

Protože Klub kultury bere ochranu Vašich osobních údajů vážně, na základě svého rozhodnutí do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů jmenoval Mgr. Kristinu Frascaovou, zástupkyni ředitelky Klubu kultury Napajedla, tel. 774 330 702, e-mail klub.kultury@napajedla.cz, která Vám bude k dispozici v případě potřeby řešit Vaše požadavky spojené s ochranou osobních údajů.

V souladu s Nařízením se tak můžete od účinnosti nařízení obracet se svými požadavky i na tuto osobu.

Více informací

Jednou z povinností, které stanoví Nařízení všem orgánům veřejné moci (ust. čl. 37 Nařízení) je jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba má za úkol poskytovat správci součinnost a odborné poradenství, spolupracovat při provádění kontrol dodržování opatření k ochraně osobních údajů a komunikovat jménem správce se subjekty údajů a Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Příspěvková organizace Klub kultury Napajedla, splnila tuto povinnost, když do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovala: 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kristina Frascaová
ředitelka organizace

+420 774 330 702
klub.kultury@napajedla.cz
 

V souladu s Nařízením se tak můžete od účinnosti nařízení obracet se svými požadavky i na tuto osobu.

Vážení přátelé, podporovatelé, příznivci Klubu kultury Napajedla,

v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) je i Klub Kultury Napajedla, příspěvková organizace, IČ 00284220, se sídlem Napajedla, Komenského 304, PSČ 763 61, správcem osobních údajů (dále jen „Klub Kultury“, „Klub“ nebo též „správce“), neboť sám určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů a tyto dále sám zpracovává.

Klub Kultury si váží důvěry, s níž se občané na Klub obracíte a skutečnosti, že může s Vašimi osobními údaji nakládat. Jelikož si Klub Kultury uvědomuje význam, který pro Vás Vaše osobní údaje představují, činí veškerá nezbytná opatření k jejich ochraně a zároveň jedná ke všem subjektům údajů (žijícím fyzickým osobám) s maximální možnou otevřeností a transparentností.

Za tímto účelem Klub Kultury vydává i tyto zásady ochrany osobních údajů, které Vám umožní blíže se seznámit se všemi skutečnostmi, které se zpracováním osobních údajů souvisí.

V případě jakýchkoliv nejasností, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na Mgr. Kristinu Frascaovou, ředitelku Klubu kultury Napajedla, e-mail klub.kultury@napajedla.cz, tel. 774 330 702 , kterou Klub Kultury jmenoval do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“).


SPRÁVCE:

Kde tyto zásady hovoří o správci, míní se tímto pojmem Klub Kultury Napajedla, příspěvková organizace, IČ 00284220, se sídlem Napajedla, Komenského 304, PSČ 763 61, úkony správce se rozumí rovněž úkony zaměstnanců Klubu, kteří jménem správce jednají. Všechny tyto osoby jsou vázány mlčenlivostí v režimu smluvním a vnitřními pravidly zajišťujícími ochranu osobních údajů při nakládání s nimi.

Kontakt správce:

Klub Kultury Napajedla, příspěvková organizace

 • Komenského 304, 763 61 Napajedla
 • Telefon: +420  774 330 702
 • E-mail: klub.kultury@napajedla.cz
 • Datová schránka: 3n8kkwk

POVĚŘENEC:

Klub Kultury pověřil Kristina Frascaová, ředitelka, e-mail klub.kultury@napajedla.cz, tel. 774 330 702 , aby prováděla dohled nad plněním povinností ze strany správce při ochraně Vašich osobních údajů a zároveň byla připravena odpovídat na Vaše případné žádosti či podněty.

Účel zpracování:

Klub Kultury zpracovává pouze takové Vaše osobní údaje, pro jejichž využití má konkrétní účel. Tomuto účelu podrobuje rozsah i dobu zpracování Vašich osobních údajů. Po zániku účelu, ke kterému byly osobní údaje shromážděny a zpracovány, správce osobní údaje odstraní či archivuje ve veřejném zájmu v případech, v nichž mu to zákon ukládá.

Klub Kultury zpracovává Vaše osobní údaje z pravidla z níže uvedených důvodů:

 • uzavření/plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů
  (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení)

Jedná se zejména o případy, kdy s Klubem uzavíráte smluvní vztah, k jehož naplnění je nezbytné zpracovávat osobní údaje (potřeba identifikovat smluvního partnera, uchovat informaci o místě či způsobu plnění apod.).

 • splnění právních povinnosti správce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení)

Jedná se zpracování v intencích právních předpisů ukládajících správci povinnosti, ať už se jedná o soukromoprávní vztahy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), pracovněprávní vztahy (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce), předpisy týkajícími se vedením účetnictví, předpisy daňové, ale i další zvláštní právní předpisy, pakliže tyto ukládají Klubu přímé povinnosti.

 • ochrana oprávněných zájmů správce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení)

Mezi oprávněné zájmy řadí Klub Kultury zejména transparentnost vůči třetím osobám, výkon a ochrana vlastnického a dalších práv, vymáhání a prodej pohledávek, ochrana životního prostředí či třeba vnitřní potřeby fungování. Jedná se o případy dosahování zájmů příslušného správce či třetí strany, kdy před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

Ve všech shora uvedených případech je dán zákonný důvod zpracování, kdy není třeba získat Váš souhlas pro to, aby mohl správce (Klub Kultury) Vaše osobní údaje zpracovávat, neboť bez zpracování Vašich osobních údajů by nebylo možné legitimních účelů dosáhnout. Jedná-li se o zpracování na základě oprávněného zájmu, můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 nařízení.

Vedle těchto případů mohou nastat situace, kdy zpracován Klub Kultury Vaše osobní údaje za účely, které nelze podřadit pod shora uvedené kategorie (zpravidla v případech, kdy o takový postup projevíte zájem, nebo v případech, kdy Vám nabízí Klub Kultury službu, kterou můžete, ale nemusíte využít). V takovém případě je od Vás vyžádán souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení)

Nejčastějším případem, kdy se budete s tímto postupem setkávat, jsou situace, kdy vstoupíte do jednání s Klubem a budete si přát, aby s Vámi úřad komunikoval prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Přesto, že tyto formy komunikace jsou již rozšířeny a pro mnohé z Vás zcela standardní, musíme Vás žádat o souhlas se zpracováním těchto Vašich osobních údajů a poskytnout Vám náležité informace o tom, kdo, jak a proč bude s těmito údaji nakládat. Další častý výskyt žádosti o souhlas se pracováním osobních údajů budou tvořit případy, kdy budeme žádat o Vaše svolení s užitím Vašich fotografií či jiným zachycením Vašich osobních projevů pro účely PR, marketingu a propagace námi pořádaných akcí.

Udělení tohoto souhlasu je vždy zcela dobrovolné, nepodmiňuje žádné další rozhodnutí správce ani poskytování plnění z jeho strany. Souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat.

Oprávněné zájmy:

Přikročí-li Klub Kultury ke zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, vždy bedlivě Váží ochranu Vašich práv a případnou možnost, kterou by předmětné zpracování do těchto práv mohlo zasáhnout. V případě pochybností upřednostňuje vždy Vaši ochranu. Mezi hodnoty, které představují oprávněné zájmy správce v postavení obce, se řadí zejména:

 • komunitní život občanů

Klub Kultury dbá o aktivní kulturní a společenský život občanů, k čemuž přispívá i konání společenských akcí a aktivizace občanů města Napajedla, kterou Klub vnímá jako své poslání. Tyto akce se Klub Kultury snaží zachycovat a uveřejňovat např. prostřednictvím fotografií umísťovaných ve fotogleriích na internetu, v lokální kabelové televizi a na vývěsních tabulích a budovat tak občanskou sounáležitost a vztah občanů k městu a jeho jedinečné kultuře a tradicím.

 • výkon a ochrana vlastnického práva

Klub Kultury nezřídka zpracovává osobní údaje v souvislosti s ochranou zejména majetku, který má ve svém vlastnictví, za účelem jeho ochrany před zásahy třetích osob, ať už se jedná o evidenci osob, které předmětný majetek (byť dočasně) užívají, monitorování těchto věcí, či jiné prostředky ochrany před poškozením, odcizením či vandalismem. Ochrana vlastnictví požívá ústavní ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a považujeme za důležitý oprávněný zájem.

 • vymáhání a prodej pohledávek a další prostředky ochrany právních zájmů

Musí-li správce přikročit k soudní ochraně svých práv cestou jejich vymáhání, ať už v podobě vymáhání pohledávek (případně jejich postoupení) nebo v případě uplatňování jiných nároků, ať už zákonných či smluvních, jedná se o zpracování osobních údajů, které je zákonné, a to i bez Vašeho souhlasu. V těchto případech může docházet i k aktivním u vyhledávání osobních údajů (např. kontaktní adresy pro potřeby iniciace jednání k uzavření smíru) a k předávání osobních údajů třetím osobám (externí advokátní kancelář pro vymáhání pohledávek nebo společnost odkupující pohledávky).

 • ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje

Ochrana přírody a rozmanitosti druhů je v prostředí Klubu významnou hodnotou, kdy Klub Kultury dbá zachování příznivých ekologických podmínek v regionu i pro budoucí generace. Za účelem ochrany životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje může docházet ke zpracování osobních údajů (ve vztahu k ochraně zvířat a rostlin, likvidaci komunálního odpadu apod.). Osobní údaje mohou být využívány za účelem prevence a osvěty.

 • vnitřní potřeby fungování, transparentnost a efektivita práce

V ojedinělých případech může Klub Kultury přikročit ke zpracování Vašich osobních údajů, které přispívá pouze ke zvýšení efektivity fungování Klubu a jeho složek. Takovým zpracováním se zpravidla rozumí různé pomocné evidence v softwarových programech umožňující přehledné, strukturované a strojové nakládání s daty nezbytnými pro činnost Klubu a zvýšení efektivity práce zaměstnanců, odborů či orgánů Klubu. V každém takovém případě však bude primárně dbát ochrany práv těch osob, jejichž osobními údaji bude v takovém případě nakládat a bude bedlivě posuzovat míru dopadu takového jednání.

 • přímý marketing a propagace

V případech, kdy s Vámi uzavřeme smlouvu, můžeme Vaše osobní údaje užívat v režimu oprávněného zájmu pro potřeby vytváření příležitostí ke sjednání dalších obdobných smluvních vztahů. Můžeme Vás tak opětovně kontaktovat např. v případě zájmu o Vaše další vystoupení na naší akci, nabízet Vám vstupenky na další akce či filmy, nebo s Vámi jinak komunikovat v záležitostech souvisejících s naší dosavadní spoluprácí. V případě takovýchto kontaktů Vás vždy budeme informovat o tom, jakým způsobem můžete dalším kontaktům z naší strany do budoucna zamezit, pokud byste o takový kontakt z naší strany neměli zájem. Při užívání Vašich osobních údajů tímto způsobem budeme vždy dbát na to, aby komunikace pro Vás byla přiměřená, relevantní a nebyla nad míru obtěžující.

KATEGORIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Klub Kultury při nakládání s osobními údaji respektuje níže uvedenou kategorizaci osobních údajů, kdy třídění provádí v první fázi na osobní údaje obecné a osobní údaje spadajících do zvláštních kategorií, kterými jsou zejména osobní údaje vyjmenované druhově v ust. čl. 9 nařízení a osobní údaje týkající se dětí.

Obecné osobní údaje jsou dále kategorizovány na:

 • identifikační údaje – jedná se o údaje, jejichž smyslem je samostatně nebo ve spojení s dalšími jednoznačně identifikovat daný subjekt údajů (jméno a příjmení, rodné číslo, datum nebo místo narození, čísla průkazů totožnosti, podpis, elektronický podpis, IČ a DIČ u fyzických osob podnikajících)
 • adresní a kontaktní údaje – jedná se o údaje sloužící k zajištění komunikace se subjekty údajů (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, adresa sídla u fyzických osob podnikajících, telefonní čísla, e-maily, datové schránky apod.)
 • informace ze vzájemné komunikace – jedná se o informace obsažené v jednotlivých uchovaných podáních či jiných prostředcích zachycujících vyjádření subjektů údajů (přípisy, e-maily, nahrávky atd.)
 • platební údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
 • údaje z veřejných rejstříků – jedná se o informace primárně obsažené v registrech a rejstřících vedených na základě zvláštních právních předpisů, jejichž povaha je zcela veřejná. Tyto informace jsou zpravidla dostupné na veřejných portálech státní správy (katastr nemovitostí, obchodní a insolvenčního rejstřík, seznamy profesních komor apod.)
 • informace z internetu – Jedná se zejména o ty veřejně dostupné informace, které je o Vás možno zjistit prostřednictvím internetu, zejména profilu na sociálních sítích
 • fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či významných životních událostí – Jedná se o fotografie jednoznačně související s konkrétními událostmi, jasně ztotožnitelné, zachycující atmosféru těchto událostí, které Klub Kultury publikuje na webu v rámci fotogalerie, v propagačních materiálech Klubu, případně v lokálním tisku, či kabelové televizi. V případě pochybností o významu oprávněného zájmu pro takové zpracování si Klub vždy vyžádá souhlas subjektu údajů, zejména zachycuje-li fotografie významný projev subjektu údajů osobní povahy.

Klub Kultury může v omezeném rozsahu a pouze v odůvodněných případech zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, dle ust. čl. 9 nařízení (dříve označovány jako citlivé) které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetických údajů, biometrických údajů a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze za podmínek, které pro takovou činnost stanoví nařízení, zpravidla v režimu konkrétních vnitrostátních předpisů, které správci ukládají tyto skutečnosti zohledňovat, neslouží jako podklad pro odůvodnění nerovného zacházení se subjekty údajů (nejsou interpretovány diskriminačně), nejsou zveřejňovány. Mimo vymezených výjimek stanovených v nařízení (plnění právní povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů, výkon a obhajoba právních nároků, jakož i další podmínky uvedené v ust. čl. 9 nařízení – k těmto účelům jsou zpravidla užívány při poskytování služeb a ochrany sociálně slabým, zdravotně handicapovaným, osobám s omezenou svéprávností a dětem) dochází ke zpracování těchto osobních údajů na základě Vašeho vědomí a souhlasu. V ojedinělých případech, kdy je zjevné, že subjekt údajů sám tyto své osobní údaje zveřejnil, může správce tyto údaje dále zpracovávat. Tomuto případu se však Klub Kultury při své činnosti zásadně vyhýbá.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Klub Kultury zpravidla získává osobní údaje buď přímo od Vás v rámci formulářů, komunikace či při smluvních jednáních. V některých případech však získává informace z třetích stran (smluvní partneři, zřizovatel), či z veřejně dostupných zdrojů, ať už se jedná o osobní údaje uveřejňované ze zákona (rejstříky, registry či katastr nemovitostí) nebo uveřejněné Vámi na sociálních sítích.

Ve všech případech zpracování osobních údajů se Klub Kultury snaží plnit transparentně svoji povinnost informovat Vás o klíčových okolnostech zpracování, postupem dle ust. čl. 13 a 14 nařízení. Za tímto účelem primárně slouží tyto zásady, ale podrobné poučení k okolnostem zpracování Vám mohou poskytnout i jednotliví zaměstnanci úřadu a především pověřenec, bude-li to nezbytné, a to již v okamžiku, kdy jsou od Vás informace získávány. Obracet se v této věci můžete na kontaktní údaje pověřence uvedené shora.

Klub Kultury však plni svou informační povinnost i v případech, kdy Vaše osobní údaje získal bez vašeho vědomí z jiných zdrojů. V takovém případě Vám sdělí správce minimálně svoji totožnost a kontaktní údaje, včetně kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v ust. čl. 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci nařízení, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Je-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, bude Vám rovněž oznámena doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; oprávněné zájmy Klubu, popř. oprávněné zájmy třetí strany v případě, že je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce nebo třetí osoby; poučení o jednotlivých právech včetně práva odvolat souhlas a práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů; informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v ust. čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Tyto informace Vám Klub Kultury poskytne v souladu s čl. 14 nařízení v přiměřené lhůtě po jejich získání, nejpozději do jednoho měsíce nebo v rámci první komunikace s vámi, či nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů třetí straně. Výjimku tvoří případy, kdy by poskytování takových informací bylo nemožné, nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takovém případě Klub Kultury tyto informace neposkytne.

DOBA ZPRACOVÁNÍ osobních údajů:

Doba, po kterou Klub Kultury může zpracovávat Vaše osobní údaje, úzce souvisí s právním důvodem zakládajícím důvodnost tohoto zpracování. Klub Kultury dbá, aby pracování probíhalo pouze po dobu nezbytnou k dosažení jeho účelu. Na základě těchto kritérií lze konstatovat, že:

 • osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu – Klub Kultury zpracovává nejdéle po dobu, dokud trvá účel, pro který byl souhlas udělen, případně do odvolání tohoto souhlasu
 • osobní údaje nezbytné pro uzavření a následné plnění smlouvy – Klub Kultury zpracovává po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • osobní údaje nezbytné pro plnění právních povinnosti, která se na Klub Kultury vztahují – Klub Kultury zpracovává po dobu trvání příslušné právní povinnosti
 • osobní údaje nezbytné k dosažení oprávněného zájmu – Klub Kultury zpracovává osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů, dobu, po kterou mohou plnit svůj účel (k zániku tohoto účelu dochází z pravidla v souvislosti s promlčením pohledávky, poskytnutím plnění, či v důsledku jiné právní skutečnosti apod.)
 • v případě archivace se doba řídí příslušnými právními předpisy – po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití

Podrobné lhůty v konkrétních případech stanoví spisový a skartační řád města Napajedla, který Klub Kultury pro svoji činnost převzal a aplikuje.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Předání osobních údajů Klub Kultury realizuje vůči dvěma okruhům subjektů, kterými jsou tzv. zpracovatelé a příjemci.

 • příjemce

Dle ust. čl. 4 odst. 9 nařízení je příjemcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování. Je zpravidla samostatným správcem. Není vázán pokyny Klubu Napajedla a sám se rozhoduje, jakým způsobem s osobními údaji dále naloží.

 • zpracovatel

Dle čl. 4 odst. 8 nařízení je zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. K zajištění Vašich práv uzavírá Klub Kultury se všemi zpracovateli zpracovatelské smlouvy, jejichž smyslem je jasně definovat činnosti, které zpracovatelé pro Klub Kultury vykonávají a zajistit, aby v souvislosti s touto spoluprácí nemohlo dojít k zásahu do Vašich práv, zejména s ohledem na riziko úniku osobních údajů, jejich neoprávněné zveřejnění či zpřístupnění, ztrátu apod. Zpracovatelé na základě těchto služeb přijímají takové závazky, kterými garantují, že dodrží stejné povinnosti, jako má Klub Kultury v postavení správce, zejména pak přijímají závazek mlčenlivosti.

Jak již bylo uvedeno výše, jednotliví dílčí zaměstnanci správce, jsou imanentní součástí správce, jejichž prostřednictvím správce jedná a vykonává svoji činnost. Proto se tyto osoby neřadí ani mezi příjemce ani mezi zpracovatele. Předávání osobních údajů mezi těmito subjekty, jakož i další nakládání s nimi, upravují vnitřní pravidla Klubu Kultury, zejména směrnice pro ochranu osobních údajů. O těchto postupech byly dotčené osoby řádně poučeny, byla implementována technická opatření k zabezpečení osobních údajů v datové podobě, jakož i nastavení kompetencí pro přístup k osobním údajům, tak, aby každá ze zainteresovaných osob přicházela do kontaktu pouze s těmi informacemi, jež nezbytně potřebuje pro výkon své činnosti a funkce.

Mezi subjekty, které tvoří příjemce, či zpracovatele, osobních údajů se řadí zejména:

 • poskytovatelé odborných a konzultačních služeb
 • poskytovatelé právních služeb 
 • společnosti zajišťující tisk, archivaci, skartaci a distribuci tiskovin
 • Město Napajedla v postavení zřizovatele Klubu Kultury
 • orgány veřejné moci
 • provozovatelé počítačových systémů
 • provozovatelé poštovních a přepravních služeb
 • veřejnost za účelem otevřenosti a transparentnosti
 • veřejnost v rámci informování o společenských, kulturních a sportovních akcích a při marketingových aktivitách správce

Klub Kultury předává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, případně mezinárodní organizaci pouze ve zcela ojedinělých případech. Má-li k takovému předání dojít, budete o takové operaci vždy řádně informování o existenci či neexistenci rozhodnutí evropské Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, Vám bude poskytnut odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Opatření na ochranu osobních údajů:

Klub Kultury realizuje v zájmu ochrany Vašich osobních údajů řadu opatření směřujících k zajištění fyzické i technologické bezpečnosti Vašich osobních údajů a prevenci vzniku incidentů na úseku osobních údajů vyvolaných zejména lidským faktorem. V rámci fyzického zabezpečení Klub Kultury činí opatření směřující k uchovávání listin obsahujících osobní údaje v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích. V budově Klubu je nainstalován bezpečnostní systém monitorující prostory Klubu s individuálními přístupovými kódy jednotlivých zaměstnanců. Klub provádí kontrolu oběhu listin opouštějících Klub a stanovil pravidla pro dispozice s listinami v rozsahu nezbytném pro zachování utajení jejich obsahu a zamezení zpřístupnění neoprávněným osobám. Byla zajištěna mlčenlivost všech zaměstnanců Klubu i osob, které mohou při své činnosti přijít do kontaktu s osobními údaji sjednáním dodatků pracovních smluv a dohod o mlčenlivosti. Všichni zaměstnanci byli proškolení o postupech nakládání s osobními údaji.

Technologické zabezpečení zajišťuje odborná dodavatelská firma, která spolupracuje na nastavení technických parametrů sítí, software, zabezpečení a rozsahu přístupových práv zaměstnanců k datovým souborům a ochranu dat před náhodným zničením či útoky třetích stran, jakož i jejich pravidelné zálohování.

Práva subjektů údajů:

Klub Kultury dbá, aby při své činnosti zajistil veškerá práva, která subjektům údajů náleží. Zejména se jedná o:

 • právo odvolat souhlas
 • právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu či doplnění
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Podrobné informace o rozsahu Vašich práv a jejich uplatňování naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů na https://tinyurl.com/ycnhgrnd

V případě potřeby uplatnit kterékoliv z Vašich práv postačí, pokud se obrátíte na správce či pověřence prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů.

Uplatňování práv dle nařízení je zásadně bezplatné. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy, kdy se jednán o zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené uplatňování práva, zejména v případě opakovaných žádostí s minimálním časovým odstupem. V těchto případech je Klub Kultury oprávněn žádost odmítnout, nebo za její vyřízení účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s jejím vyřízením.

Klub Kultury ctí povinnost vyřizovat žádosti v čase, co možná nejkratším. Nařízení za tímto účelem stanoví nejvyšší možnou lhůtu v délce trvání  jednoho měsíce. Tato lhůta může být ve zvlášť složitých či obsáhlých případech prodloužena o dva měsíce. O prodloužení lhůty Vás Klub Kultury vždy vyrozumí, a to včetně uvedení důvodů tohoto postupu.

V případě, že byste i přes veškerou snahu Klubu, jednat v souladu s nařízením, dospěli k závěru, že dochází ze strany Klubu k porušování Vašich práv na ochranu osobních údajů, máte možnost obrátit se na Klub Kultury či na pověřence prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů, anebo uplatnit:

 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kontakt úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Automatizované rozhodování/profilování:

Klub Kultury neprovádí žádné činnosti, při kterých by docházelo k automatizovanému rozhodování, či profilování.

Publikace:

Tyto zásady uveřejňuje Klub Kultury na webových stránkách.

S rozvojem činnosti Klubu a s přijatými opatřeními na ochranu osobních údajů, která Klub Kultury stále aktualizuje, aby udržel jejich účinnost s rozvojem zejména technologických prostředků a spojených hrozeb, stejně jako s v souvislosti s očekávanou vnitrostátní úpravou ochrany osobních údajů se tyto zásady mohou v budoucnu měnit.